Maintenance Electrical Engineering

Full-time

รายละเอียดงาน

 • แก้ไขเครื่องจักรและสนับสนุนทีม Maintenance Engineer เมื่อเกิดปัญหา
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและจัดทำรายงานทุกสัปดาห์และทุกเดือน
 • รับผิดชอบบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคทั้งหมดในโรงงานพร้อมกับทีม เช่น ไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น
 • ตรวจสอบและแนะนำจากนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 25 - 30 ปี (ไม่เกิน 35 ปี)
 • เพศ : ชาย เท่านั้น
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล))
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี เกี่ยวกับการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิตใด ๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

วิธีการสมัครทางอีเมล: 

•ส่งอีเมลถึงเรา CV, Biodata หรือประวัติย่อของคุณ
•วางตําแหน่งที่คุณกําลังสมัครในบรรทัดหัวเรื่องอีเมล
•ส่งอีเมล sfshr@siamfoodservices.com